bakash ya ja 2500 taka deya hosca shata onlline form poron kora shta jonosadaron nar kasha poshan tahola shobai paba onak goreb manos passha na ja mon ame eidyar bareta bajar korar moto kisho nai ai jonna abadon kor she vholhola mapkorban